सूचनाको हक सम्बन्धी प्रकाशन गरिएको विवरण

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५को उपदफा (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम प्रकाशन गरिएको विवरण

सूचना सार्वजनिक गर्ने निकायको नामः राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतल निवास, महाराजगञ्ज ।

सूचना सार्वजनिक गरेको अवधिः वि.सं. २०७४ साल बैशाख १ देखि असार मसान्तसम्म ।

 1. राष्ट्रपतिको कार्यालयको स्वरुप र प्रकृतिः नेपालको संविधानको भाग ६ धारा ६१ बमोजिम नेपालमा राष्ट्रप्रमुखको रुपमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको र धारा ७३ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय रहने व्यवस्था छ । सम्माननीय राष्ट्रपतिको प्रशासनिक सचिवालयको रुपमा वि.सं. २०६५ साल असार ३० गते स्थापित यस कार्यालयले सम्माननीय राष्ट्रपतिसँग सम्वन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरु र समारोहको प्रशासनिक समन्वय, व्यवस्थापन तथा सचिवालयीय कार्य सञ्चालन गर्ने गर्दछ ।
 2. राष्ट्रपतिको कार्यालयका कामहरुः
  • प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश प्रमुख, महान्यायाधिवक्ता तथा प्रधान सेनापतिको शपथ ग्रहण गराउने सम्बन्धी कार्य,
  • न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख आयुक्त तथा अन्य आयुक्त, महान्यायाधिवक्ता, प्रधान सेनापति, संघीय संसदको महासचिव, प्रतिनिधि सभाको सचिव, राष्ट्रिय सभाको सचिव तथा नेपाली राजदूतको नियुक्ति गर्ने सम्बन्धी कार्य,
  • व्यवस्थापिका संसद बैठकको आव्हान र अन्त्य गर्ने तथा व्यवस्थापिका संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धी कार्य,
  • संवैधानिक निकायहरुको बार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण सम्बन्धी कार्य,
  • विधेयक तथा अध्यादेश प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्य,
  • सजाय माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्ने सम्बन्धी कार्य,
  • उपाधि, सम्मान र विभूषण प्रदान सम्बन्धी कार्यक्रम व्यवस्थापन कार्य,
  • विदेशी राजदूतहरुको लागि सहमति (एग्रीमो) प्रदान सम्बन्धी कार्य,
  • विदेशी राजदूतहरुको ओहदाको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्ने सम्वन्धी कार्यक्रम व्यवस्थापन कार्य,
  • संकटकालीन अवस्थाको घोषणा सम्बन्धी कार्य,
  • नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य,
  • बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्ने सम्बन्धी कार्य,
  • सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट हुने सम्बोधन सम्बन्धी कार्य,
  • सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट हुने शुभकामना सन्देश तयारी सम्बन्धी कार्य,
  • सम्माननीय राष्ट्रपतिको स्वदेशी तथा विदेशी ब्यक्तित्वहरुसँग भेटघाटको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य,
  • सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई वा राष्ट्रपति कार्यालयलाई सम्बोधन गरी प्राप्त पत्र, निवेदन पत्र वा ज्ञापन पत्र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य,
  • सम्माननीय राष्ट्रपतिको स्वदेशभित्रको भ्रमण व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य,
  • कार्यालयको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धी कार्य,
  • संविधान तथा प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएका अन्य कार्यहरु ।
 3. राष्ट्रपतिको कार्यालयमा रहको कर्मचारी सङ्ख्या र कार्यविवरणः
सि.नं. पद श्रेणी/तह सेवा समुह संख्या कैफियत
१. सचिव विशिष्ट
२. सहसचिव रा.प. प्रथम नेपाल प्रशासन सामान्य प्रशासन
३. सहसचिव रा.प. प्रथम न्याय कानुन
४. सहसचिव रा.प. प्रथम स्वास्थ्य सेवा (फिजिसियन) (सेवा करार)
५. उपसचिव रा.प. द्वितीय नेपाल प्रशासन सामान्य प्रशासन
६. उपसचिव रा.प. द्वितीय नेपाल न्याय कानुन
७. उपसचिव रा.प. द्वितीय परराष्ट्र
८. शाखा अधिकृत रा.प. तृतीय नेपाल प्रशासन
९. शाखा अधिकृत रा.प. तृतीय नेपाल न्याय
१०. इन्जिनियर रा.प. तृतीय इन्जिनिरिङ
११. कम्प्युटर अधिकृत रा.प. तृतीय नेपाल विविध
१२. ना.सु. राजपत्रअनंकित प्रथम नेपाल प्रशासन १ रिक्त
१३. लेखापाल राजपत्रअनंकित प्रथम नेपाल प्रशासन
१४. कम्प्युटर अपरेटर राजपत्रअनंकित प्रथम नेपाल विविध
१५. नायब माइक अपरेटर राजपत्रअनंकित प्रथम (सेवा करार)
१६. खरिदार राजपत्रअनंकित द्वितीय
१७. सहायक कम्प्युटर अपरेटर राजपत्रअनंकित द्वितीय (सेवा करार)
१८. इलेक्ट्रिसियन राजपत्रअनंकित द्वितीय
१९. सहायक फोटोग्रफर राजपत्रअनंकित द्वितीय (काज)
२०. प्लम्बर (सेवा करार)
२१. ह.स.चा. १७ (१६ सेवा करार)
२२. कार्यालय सहयोगी १० (८ सेवा करार)

राष्ट्रपति कार्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी ६८ जना रहेकोमा हाल ६० जना कर्मचारी सेवा करार सहित कार्यरत रहेका छन । यस कार्यालयमा जम्मा ४ वटा महाशाखाहरू छन् । ती महाशाखाको कार्यविवरण निम्न बमोजिम रहेको छ ।

 • व्यवस्थापन महाशाखाः माथि बुँदा २ मा उल्लेखित राष्ट्रपतिको कार्यालयका कामहरुको आर्थिक, प्रशासनिक र अन्य व्यवस्थापकीय कार्यहरु यस महाशाखाले गर्दछ ।
 • कानून महाशाखाः माथि बुँदा २ मा उल्लेखित राष्ट्रपतिको कार्यालयका कामहरुको संवैधानिक एवम् कानूनी पक्ष समेटिएका कार्यहरु यस महाशाखाले गर्दछ ।
 • अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सूचना समन्वय महाशाखाः माथि बुँदा २ मा उल्लेखित राष्ट्रपतिको कार्यालयका कामहरु मध्ये अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी कार्यहरु र सूचना समन्वय सम्बन्धी कार्यहरु यस महाशाखाले गर्दछ ।
 • राष्ट्रपतिको निजी सचिवालय महाशाखाः माथि बुँदा २ मा उल्लेखित राष्ट्रपतिको कार्यालयका कामहरु मध्ये सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्ने एवं निजी सचिवालय सम्बन्धी कार्यहरु यस महाशाखाले गर्दछ ।

माथि उल्लेखित विभिन्न चारवटा महाशाखाहरुको कार्यसम्पादनलाई सहज बनाउन देहायका शाखाहरु रहेका छन्ः

 • प्रशासन शाखाः यस शाखा अन्र्तगत भण्डार र दर्ता चलानी इकाइ रहेका छन् ।
 • आर्थिक प्रशासन शाखाः
 • कानून शाखाः
 • निजी सचिवालय शाखाः
 • अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शाखाः
 • सूचना समन्वय शाखाःयस अन्तरगत पुस्तकालय इकाइ रहेको छ ।
 • राष्ट्रपतिको स्वकिय सचिवालय एवं विज्ञ टोलीः ३१ जना
  • विज्ञ, बिभिन्न विषयमाः ७ जना ।
  • प्रमुख स्वकिय सचिवः १ जना ।
  • सचिवः ३ जना ।
  • सहसचिवः २ जना ।
  • उपसचिवः २ जना ।
  • शाखा अधिकृतः ३ जना(भाषा अनुबादक समेत)।
  • कम्प्युटर अपरेटरः २ जना ।
  • टेलिफोन अपरेटरः २ जना ।
  • फोटोग्राफरः १ जना ।
  • कार्यालय सहयोगीः ८ जना ।
 1. राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाः माथि बुँदा २ मा उल्लेखित राष्ट्रपतिको कार्यालयका कामका माध्यमबाट सेवा प्रदान गरिन्छ ।
 2. राष्ट्रपतिको कार्यालयमा रहेका शाखा र जिम्मेवार अधिकारी ः यस कार्यालयमा जम्मा ६ वटा शाखाहरु रहेका छन् । ती शाखाहरुको जिम्मेवारी देहायबमोजिम कर्मचारीहरुले सम्हाल्ने गरी जिम्मेवारी दिई कार्यसञ्चालन गरिएको छः
क्र.स.       नामथर पद जिम्मेवार शाखा सम्पर्क नम्बर
1. केशव प्रसाद घिमिरे उपसचिव प्रशासन शाखा ९८४१४४०९८३
2. प्रल्हाद प्रसाद पुडासैनी उपसचिव निजी सचिवालय शाखा ९८४१४०५४७५
3. कृष्ण मुरारी न्यौपाने उपसचिव सूचना समन्वय शाखा ९७४१०२७४३२
4. लोकनाथ सुवेदी उपसचिव आर्थिक प्रशासन शाखा ९८५१०१०११८
5. खड्ग प्रसाद दहाल उपसचिव अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शाखा ९८६०९५०७७५
6. गोपीलाल नेपाल उपसचिव कानून शाखा ९८४१५७६८२५
 1. सेवा प्रदान गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधिः यस कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवाको लागि दस्तुर लाग्दैन । सरोकारवालासँगको आपसी सहमतिमा तय भएको समयावधिमा सेवाप्रवाह वा कार्यसम्पादन हुने गर्दछ।
 2. निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारः आन्तरिक प्रशासनिक र अन्य विषयको निर्णय सम्बन्धित महाशाखाबाट पेश हुने टिप्पणीमा सचिवस्तरबाट निर्णय हुन्छ । नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली, २०६४ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउनुपर्ने विषयमा यस कार्यालयको अनुरोधमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्मा पेश भई त्यहाँबाट निर्णय गरिने व्यवस्था रहेको छ । साथै संविधान तथा कानून बमोजिम राष्ट्रपतिले सम्पादन गर्ने कार्यको सम्बन्धमा संविधान र सम्बन्धित कानूनमा तोकिए बमोजिम हुने गर्दछ ।
 3. निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारीः नियमित सेवा प्रवाह र आन्तरिक प्रशासनिक विषयको निर्णयमा चित्त नवुझे सोको सुनुवाई सचिववाट हुने ।
 4. सम्पादन गरेको कामको विवरणः यस कार्यालयबाट यस अवधिमा सम्पादन भएका मुख्य मुख्य कामहरु देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छः–
  • सम्माननीय राष्ट्रपति सरिक हुनु भएका शीतलनिवास परिसरभित्रका, उपत्यकाभित्रका तथा उपत्यका वाहिरका विभिन्न औपचारिक समारोहको व्यवस्थापनः ३३ पटक ।
  • विभिन्न चाडपर्व र दिवसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिको शुभकामना सन्देश तथा अन्य सन्देश तयारी तथा प्रेषण व्यवस्थापनः ९ वटा ।
  • समसामयीक महत्वपूर्ण विषयका विज्ञप्तिहरुः ४६ वटा ।
  • सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट विभिन्न औपचारिक समारोहमा भएको संबोधन भाषणको तयारीः १३ वटा ।
  • विधेयक प्रमाणीकरण व्यवस्थापनः ७ वटा
   1. बैक तथा वित्तिय संस्था सम्वन्धी ऐन,२०७३
   2. सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्टिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३
   3. कम्पनी (पहिलो संसोधन) ऐन, २०७४
   4. स्थानीय तह निर्वाचन (पहिलो संसोधन) ऐन, २०७४
   5. राजनीतिक दल सम्वन्धी (पहिलो संसोधन) ऐन, २०७४
   6. विनियोजन ऐन, २०७४
   7. राष्ट ऋण उठाउने ऐन, २०७४
  • सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यू तथा माननीय मन्त्रीहरुका सपथ ग्रहण समारोह व्यवस्थापनः २ पटक (११ जना)
  • माननीय न्यायाधीसहरु तथा निर्वाचन आयुक्तहरुका सपथ ग्रहण समारोह व्यवस्थापनः ३ जना
  • सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष विदेशी महानुभाव तथा कुटनीतिक व्यक्तित्वहरुको शिष्टाचार भेट तथा शिष्टाचार बिदाइ भेट समारोह व्यवस्थापनः ५ पटक ।
  • विभिन्न देशका लागि नेपाली राजदूतहरुको नियुक्ति, नेपालका लागि विभिन्न देशका राजदूतहरुको ओहदाको प्रमाणपत्र ग्रहण समारोह ब्यवस्थापनः २ पटक ।
  • सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष विदेशी महानुभाव तथा कुटनीतिक व्यक्तित्वहरुको शिष्टाचार भेट तथा शिष्टाचार बिदाइ भेट समारोह व्यवस्थापनः ८ पटक ।
  • विभिन्न देशका लागि नेपाली राजदूतहरुको नियुक्तिः १७ जना ।
  • वार्षिक प्रतिवेदन पेशः २ पटक
   1. नेपाल सरकारको आ.व. २०७२/७३ को वार्षिक प्रतिवेदन ।
   2. न्याय परिषद तथा न्याय सेवा आयोगको आ.व. २०७२/७३ को वार्षिक प्रतिवेदन ।
  • सजाय माफीः १ पटक (७५९ जनालाई ) ।
  • व्यवस्थापिका संसद अधिबेसन आह्वान, अन्त्य, र सम्वोधनः १।१।१ पटक ।
  • विभुषण प्रदानः १ पटक ( ५१४ जनालाई ) ।
  • शुसोभन समारोहः १ पटक ।
  • नेपाली सेनाको परिचालनको लागि स्वीकृती प्रदानः २ पटक ।

 

 

 1. राष्ट्रपतिको कार्यालयका सचिव, प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको नाम, पद र सम्पर्क नम्बरः
क्र.स.       नामथर पद सम्पर्क नम्बर इमेल
१. भुपेन्द्रप्रसाद पौड्याल सचिव ९८४१३७६११४ poudyalbhupendra@gmail.com
२. मोहन प्रसाद वाग्ले प्रवक्ता ९८४१५५४३२४ mohanprasad.wagle@presidentofnepal.gov.np
३. प्रल्हाद प्रसाद पुडासैनी सहायक प्रवक्ता ९८४१४०५४७५ pppudasain@yahoo.com
 1. ऐन, नियम, विनियम तथा निर्देशिकाको सूचीः यस कार्यालयको नियमित कार्यसम्पादनका लागि आकर्षित हुने मुख्य कानूनी तथा नीतिगत प्रावधान देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएका छन्ः–
  • नेपालको संविधान,
  • केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन, २०६३
  • सैनिक ऐन, २०६३
  • सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४
  • सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४
  • निजामती सेवा ऐन, २०४९
  • भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९,
  • सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
  • आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५
  • करार ऐन, २०५६
  • विभूषण ऐन, २०६४
  • कारागार ऐन, २०१९
  • सुशासन नियमावली, २०६५
  • सुचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५
  • निजामति सेवा नियमावली, २०५०
  • सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४
  • आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०५६
  • विभुषण नियमावली, २०६५
  • कारागार नियमावली, २०२०
  • नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७२
  • नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली, २०६४
  • संविधान सभा नियमावली, २०७०
  • व्यवस्थापिका– संसद नियमावली, २०७३
  • सजय माफी, मुल्तवी परिवर्तन वा कम गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१
  • सेवा करार निर्देशिका,
  • सरकारी निर्णय सरलीकरण निर्देशिका २०६५,
 2. आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोवार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरणः यस कार्यालयको आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को बैशाख, जेठ तथा असारमा प्राप्त निकासा तथा खर्च विवरण तपसिलमा उल्लेख गरिएको छ ।
ब.उ.शि.न. श्रोत बार्षिक बजेट निकासा खर्च बाँकी
१०१००१३ राष्ट्रपति (चालु खर्च) नेपाल सरकार ६६,०९,००० ६६,०९,००० २३,३६,८३२ ४२,७२,१६८
१०१०११३ राष्ट्रपतिको कार्यालय

(चालु खर्च) प्रशासनिक खर्च समेत

नेपाल सरकार ११,९५,७२,००० ११,९५,७२,००० ४,०९,७१,४११ ७,८६,००,५८९
१०१०११४ पूँजीगत खर्च नेपाल सरकार २०,९०,००,००० २०,९०,००,००० ४,५६,३६,८३४ १६,३३,६३,१६६
जम्मा ३३,५१,८१,००० ३३,५१,८१,००० ८,८९,४५,०७७ २४,६२,३५,९२३

 

 1. तोकिए बमोजिमका अन्य विवरणः १०८ रोपनी जग्गामा फैलिएको यस कार्यालयको परिसरमा कार्यालयको लागि आफ्नै भवन, सम्माननीयज्यूको निवास, सभा हल, अन्य भवनहरु र सुन्दर बगैचाहरु रहेका छन् ।
 2. अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गरेको भए सो को विवरणः यस कार्यालयबाट आर्थिक बर्ष २०७२।७३ मा सञ्चालन गरिएका मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरु देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छः–
  • सम्माननीय राष्ट्रपतिको लागि निर्माणाधीन निवासको बहुवर्षीय कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण कार्य सञ्चालन भइरहेको,
  • निवास निर्माण अन्तर्गतको दोश्रो प्याकेजमा रहेका इलेक्ट्रिकल इन्स्ट्रुमेण्ट जडान, पानी प्रशोधन प्लाण्ट जडान, पानी ट्याङ्की, पर्खाल निर्माण, प्रवेशद्वार आदि निर्माण कार्यको लागि बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भई कार्य सञ्चालन भइरहेको,
  • कार्यालय परिसरमा बोरिङ्गको पानी प्रशोधन गर्ने र ढल निकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार सहित निर्माण कार्य सञ्चालन भइरहेको,
 3. सार्वजनिक निकायको वेवसाइट भए सो को विवरणः यस कार्यालयको आफ्नै वेवसाइट र इमेल छ । presidentofnepal.gov.np मा गएर यस कार्यालयको सूचना र अन्य महत्वपूर्ण जानकारीहरु हेर्न सकिन्छ । यस कार्यालयको इमेल ठेगाना mail@presidentofnepal.gov.np छ ।
 4. सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता, ऋण, अनुदान एवं प्राविधिक सहयोग र सम्झौता सम्बन्धी विवरणः नभएको ।
 5. सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधिः यस कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा सम्बन्धी सार्वजनिक सरोकारका सूचनाको वर्गीकरण हालसम्म नभएको ।
 6. सार्वजनिक निकायमा परेका सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिएको विवरणः यस अवधिमा कुनै पनि निवेदन नपरेको ।
 7. सार्वजनिक निकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सो को विवरणः यस कार्यालयको सूचना तथा जानकारीहरु कार्यालयको वेवसाइट मार्फत नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्ने गरिएको, महत्वपूर्ण औपचारिक कार्यसम्पादन भएकोमा पे्रस विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गर्ने गरिएको र यस कार्यालयबाट प्रकाशित हुने शीतल निवास वुलेटिनमार्फत् पनि आवश्यक जानकारी एवम् सूचनाहरु प्रकाशित हुने गरेको
  छ ।
 8. राष्ट्रपतिको कार्यालयले आ.व. २०७३÷७४ मा सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सो को प्रगति प्रतिवेदन देहायमा उल्लेख गरिएको छः–
  • सम्पन्न भएका कार्यहरुः

निवास परिसरको कम्पाउण्ड वाल, राष्ट्रपति कार्यालय परिसरको कम्पाउण्ड वाल, सडक निर्माण कार्य, वाटर सप्लाई सिस्टम(पानी आपूर्ति प्रणाली),अग्नि नियन्त्रण सम्बन्धी, रिटेनिङ वाल, प्लान्ट हाउस, लिफ्ट जडान कार्य, हेल्थ क्लव, मेडिकल सामाग्री ।

 • चालु भैरहेका कार्यहरुः

सेरेमोनियल गेट तथा सेक्युरिटी हाउस, विद्युत सव–स्टेशन सम्बन्धी कार्य, ल्याण्डस्केपिङ कार्य, फाउण्डेशन निर्माण कार्य, र्र्र्फिर्नचर तथा फनिसिङ कार्य, इन्टेरियर डेकोरेसन कार्य, ऋऋत्ख् मनिटरिङ सिस्टम, इस्प्रिङक्लर इरिगेसन सिस्टम र वेस्ट वाटर प्रशोधन कार्य ।

 • पार्किङ, निर्माण कार्य, visitors waiting Room and Security House निर्माण कार्य ।