सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको विज्ञहरू तथा स्वकीय सचिवालय समूह

क्र. सं.नाम थरपद
श्री सुनिल बहादुर थापाराजनैतिक विज्ञ
श्री बावुराम कुवँरकानून विज्ञ
डा. परमेश्वर पोखरेलजल तथा वातावरण विज्ञ
डा. सुरेशचन्द्र चालिसेअन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विज्ञ
श्री किरणकुमार पोखरेलसञ्चार विज्ञ
श्री अवज्ञा पौडेलप्रमुख स्वाकीय सचिव