सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको विज्ञहरू

क्र. सं.नाम थरपद
श्री सुनिल बहादुर थापाराजनैतिक विज्ञ
श्री बावुराम कुवँरकानून विज्ञ
डा. चिरन्जीवी नेपालअर्थ विज्ञ
डा. परमेश्वर पोखरेलजल तथा वातावरण विज्ञ
डा. सुरेशचन्द्र चालिसेअन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विज्ञ