वैदेशिक भ्रमणमा गएका कर्मचारीहरूको विवरण

आ.व. २०७९/०८० मा कुनै पनि कर्मचारीहरू वैदेशिक भ्रमणमा नगएको

क्र.सं.कर्मचारीको नाम, थरसंकेत नं.मनोनयनको आधारभ्रमण अवधिभ्रमण गरेको/गर्ने मुलुकभ्रमणको उद्देश्यखर्च व्यहोर्ने श्रोतभ्रमणबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त उपलब्धी