पूर्व राष्ट्रपतिहरू

डा. रामवरण यादव
पूर्व राष्ट्रपति

कार्यकाल
वि.सं. २०६५-०४-०८ देखि २०७२-०७-११

गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादव

श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी
पूर्व राष्ट्रपति

कार्यकाल
पहिलो वि.सं. २०७२-०७-१२ देखि २०७४-११-२९
दोस्रो वि.सं. २०७४-११-३० देखि २०७९-११-२९
https://bidyadevibhandari.president.gov.np